Ftp
helhetskonept, enkelhet, krav, behov, kommunikation

Kvalitetspolicy

Vi strävar ständigt efter att hålla hög kvalitet i produkter, tjänster och engagemang och därigenom skapa helhetskoncept till rätt pris och i rätt tid.

För att uppnå detta ska vi: 
• Sälja produkter som motsvarar kundens förväntningar, krav och behov 
• Ha en klar spårbarhet från kravspecifikation till färdig produkt. 
• Kontinuerligt arbeta med förbättringar och utveckling av produkter, tjänster, koncept och engagemang. 
• Karaktäriseras av enkelhet och tydlighet i all kommunikation internt och externt. 
• Följa företagets mål och handlingsplaner, som finns beskrivna i affärsplanen.