Ftp
zoner, budskap, skyltkommunikation, målgrupp, analys, koncept

Arbetsmetod

Arbetet med Zone Marketing™ resulterar i en konceptlösning som utvecklas utifrån ett antal steg. Vilka steg som används varierar beroende på kundens behov.

Uppdraget
Först fastställer vi kundens behov. Är målet att öka försäljningen, stärka varumärket eller att optimera möjligheterna att nå rätt kundgrupp?

Analys
I nästa steg kartlägger vi försäljningsstället. Med hjälp av bland annat ritningar och platsbesök fastställs zonernas nuvarande syfte. Dessutom tydliggörs affärsläget genom analyser av tillfartsvägar och eventuellt planerade förändringar i infrastrukturen.

Genom t ex antalsmätningar, tidmätningar eller kundgruppsmätningar analyseras det nuvarande kundflödet.

Zonplanering
Därefter gör vi en zonindelning, där varje zon får en benämning (exempelvis entrézon, beställningszon, konsumtionszon etc) och en optimal funktion. Vi gör även en kommunikationsplan, som beskriver kommunikationens mål i respektive zon; visa utbud och priser eller stärka varumärket etc.

Produktplan
Vi ger därefter förslag på vilken typ av skyltning som ger optimal kommunikation, både vad gäller design och i frågan om klassiska eller digitala produkter.

Zonplanen visualiseras
I zonplanen som presenteras för kunden lyfts varje zons möjligheter och syfte fram. Rekommendationer om vilka kommunikationslösningar som bör användas i de olika zonerna presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt, oavsett om det handlar om att nå ut med önskat budskap till rätt målgrupp eller att förstärka varumärket.

Uppföljning

Vad blev resultatet? Om kunden vill kan effekterna av zonplanen fastställas genom att jämföra de mätningar som gjordes före förändringen med uppföljande mätningar.