0

 

 

Integritetspolicy

 

Så skyddar vi dina personuppgifter
Zone Systems tycker det är viktigt med våra kunders och våra anställdas personliga integritet. Vi strävar efter att ha en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.
 
Våra riktlinjer för dataskydd
Behandling som utförs av Zone Systems sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från och med maj 2018. Zone Systems ansvarar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in från dig
Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som görs med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring. Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och säljs ej till tredje part. Vi på Zone Systems behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal, samt för att ge information och service i samband med det.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Zone Systems värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörig åtkomst.

Kundregister
Zone Systems ledning och säljorganisation har tillgång till vårt företagskundregister. Syftet med detta är att hantera kundrelationerna på bästa möjliga sätt och att koordinera tillhandahållandet av tjänster och rådgivning till kunden så denne får den bästa lösningen och hjälpen. Företagskundregistret innehåller information om kunden, till exempel företagsnamn, adress, information om kontaktpersoner hos kund. För privatpersoner sparar vi den kontaktinformation som behövs för att leverera och fakturera en köpt tjänst.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd
Du har rätt att i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig;

· att få felaktiga personuppgifter rättade,
· att Zone SYstems ska sluta behandla eller radera dina personuppgifter,
· att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats),
· att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
· att utöva din rätt till dataportabilitet,
· att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Vänligen kontakta i sådant fall info@zone-systems.com. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om t. ex. radering eller begräsning om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna eller för att kunna tillvarata våra legala intressen. Vi kan komma begära ytterligare information från dig om det krävs för att säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång eller kontroll över dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Vi raderar din personliga information när den inte längre behövs för de syften för vilka den lagras eller Zone Systems behöver lagra informationen för att fullgöra skyldighet enligt lag, annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. Exempelvis gällande information för fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 7 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår. Vi lagrar personlig information i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss vid frågor: info@zone-systems.com